Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van  Mindful Active:

Bezoekadres            : Vaart Z.Z. 11, 9401 GE te Assen.

Telefoon                      ; +31 6 82660881,

KVK                               :  54142415

BTW nummer             :  NL002155460B60.

Versie geldig vanaf : 18-03-2020

 

1.  Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mindful Active. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mindful Active. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden en de betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mindful Active behoud zich het recht voor, haar leverings- en/ of betalingsvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mindful Active erkend.

1.4 Mindful Active garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mindful Active bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij/ zij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Mindful Actiev zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra door Mindful Active geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3. Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% of 9% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft afnemer het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan Mindful Active heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk, middels het retourformulier,  melding te maken bij Mindful Active. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, vervuild of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mindful Active er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Beschadigde en bevuilde artikelen
  • Artikelen die na 14 dagen retour worden gezonden naar Mindful Active

5 Gegevensbeheer 

5.1 Indien een bestelling is geplaatst bij Mindful Active, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mindful Active. Mindful Active houdt zich aan de wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Mindful Active respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vetrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegegevens.

5.3 Mindful Active maakt soms gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies hoe u uzelf van de mailinglijst kan verwijderen.

6. Garantie

6.1 Mindful Active garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redejkheid zijn bedoeld. 

6.2 Mindful Active is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de artikelen voor elke individuele toepassing anders dan in de adviezen op de internetsite genoemd.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst direct te controleren. Indien blijkt dat het geleverde artikel verkeerd, beschadigt of vervuild is, dan dient de afnemer , alvorens over te gaan tot terugzending aan Mindful Active, onmiddelijk schriftelijk met foto's te melden aan Mindful Active. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde artikelen dienen binnen 14 dagen geretourneerd te zijn aan Mindful Active. Terugzending van het artikel dient te geschieden in in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Mindful Active gegrond worden bevonden, zal Mindful Active binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel de aankoopkosten en verzendkosten terugstorten op de daarvoor opgegeven rekening. Iedere aansprakelijkheid van Mindful Active voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade door verkeerd gebruik.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

  • De afnemer nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • De geleverde artikelen niet volgens het advies en gebruiksadviezen op de internetsite zijn gebruikt

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Mindful Active slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Mindful Active gelden niet voor nabestellingen, mits anders vermeld op de internetsite.

7.4 Mindful Active kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had kunnen begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aaanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts dan van kracht indien er een schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Mindful Active en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mindful Active op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Mindful Active houdt zich het recht voor om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, waaronder verstaan worden de foto's, gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren etc. op de inetrnetsite van Mindful Active zijn zo goed mogelijk weergegeven. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Mindful Active is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid , welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toelevernacier , storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in de e-mail of andere door derden geleverde technologie, vervoersmoeiijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers van Mindful Active, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Mindful Active behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mindful Active gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Mindful Active is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd gebruik van de artikelen.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Mi ndful Active aan de afnemer verkochte en geleverde artikelen blijft bij Mindful Active zolang de afnemer de vordering van Mindful Active uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer van Mindful Active wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 9:32 BW.

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.